Delegáti Snemu KOZ SR dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí volili zástupcov konfederácie v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, ktorá je dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne a má spolu 11 členov. Traja z nich sú zástupcovia zamestnancov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Všetci účastníci Snemu KOZ SR zároveň vyjadrili podporu zamestnancom spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, ktorí vstúpili v pondelok do ostrého štrajku. Urobili tak po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017.

Prezident KOZ SR Jozef Kollár a viceprezidentka Monika Uhlerová informovali aj o poslednom rokovaní (9.1.2016) Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorom sa sociálni partneri zaoberali nálezom Ústavného súdu týkajúceho sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, témou poskytovania gastrolístkov či návrhom koaličných poslancov o obmedzení predaja počas štátnych sviatkov.

KOZ SR v spoluúčasti s Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu dlhodobo presadzujú navrhovanú zmenu zákazu práce vo sviatok pre zamestnancov v maloobchodnom predaji. Účelom navrhovanej zmeny je najmä zosúladenie pracovného a rodinného života týchto zamestnancov, aby počas sviatkov mohli tráviť viac času so svojou rodinou a blízkymi. Voľný čas zamestnanca by nemal byť závislý iba na potrebách trhu, ale je potrebné brať ohľad aj na zdravie a psychickú pohodu zamestnancov a ich potreby. S týmto sa stotožňujú aj samotní zamestnanci obchodu, ktorí túto navrhovanú novelu vnímajú ako priblíženie sa k idei vyváženého súkromného života.

Zamestnanci by tiež mali zarobiť toľko, aby pokryli svoje základné potreby a neboli nútení riešiť svoj rodinný rozpočet príplatkami za prácu vo sviatok.

Maloobchodný predaj zároveň neposkytuje také služby, ktorých neposkytnutie by v prípade zatvorenia prevádzok počas sviatkov ohrozilo život alebo zdravie občanov. Občania majú možnosť  tovar kúpiť aj pred alebo po sviatku.

KOZ SR, ale aj ostatní sociálni partneri tento poslanecký návrh podporili.

Návrat hore