Hospodárska a sociálna rada SR

 

Sociálny dialóg vedený so zamestnávateľmi, vládou, politickými stranami a občianskymi združeniami považuje Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky za základný prostriedok na presadzovanie záujmov zamestnancov. Na dosahovanie svojich cieľov a realizáciu záujmov KOZ SR a odborové zväzy využívajú hlavne rokovania na úrovni tripartity a bipartity.

 

 

 

V zmysle zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) pripravuje KOZ SR v spolupráci s príslušnými odborovými zväzmi stanoviská a odporúčania k materiálom z oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti, odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu, stanoviská k návrhom všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, najmä hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok zamestnávania a podmienok podnikania, ktoré sú predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.

 

 

 

Hospodárska a sociálna rada SR je konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Sociálni partneri vzájomne vyjednávajú a prerokúvajú zásadné otázky hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti s cieľom dosiahnuť dohodu o týchto otázkach.

 

 

 

Prostredníctvom medzirezortného konania vstupuje KOZ SR do prípravy zákonov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálnej politiky, ovplyvňuje tvorbu a realizáciu politiky zamestnanosti, má vplyv na tvorbu pracovných príjmov a ceny práce, ovplyvňuje tvorbu a realizáciu systémov dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia, aktívne sa vyjadruje k tvorbe predpisov upravujúcich daňové zaťaženie zamestnancov, presadzuje svoj vplyv na vývoj vzdelávacích systémov a profesijnej prípravy zamestnancov a koordináciu spoločenských záujmov v tejto oblasti.

 

 

Ďalšími formami vzťahov KOZ SR k vláde a jednotlivým ministerstvám je zastúpenie v rôznych komisiách a poradných orgánoch vlády, ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrat hore