Rada mladých pri KOZ SR je zameraná na podporovanie záujmov, oprávnených požiadaviek a potrieb mladej generácie, zaujímanie stanovísk k vybraným návrhom zákonov, právnych noriem v oblasti pracovnoprávnej, sociálnej, mzdovej, zamestnanosti, na získavanie nových, mladých členov do odborov.

Návrat hore