Komisia je zameraná na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi, odstraňovanie diskriminácie pohlaví v právnych normách a iniciovanie prípravy zmien legislatívy v oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov, na obhajobu a presadzovanie práv, záujmov a potrieb zamestnancov s dôrazom na presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, na zlepšenie postavenia žien v pracovnoprávnych vzťahoch, elimináciu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a na zosúladenie práce a osobného a rodinného života. Komisiu tvoria delegovaní zástupcovia/zástupkyne odborových zväzov združených v KOZ SR.

Návrat hore