Medzinárodné oddelenie KOZ SR je zodpovedné za medzinárodne a európske záležitosti v rámci Konfederácie odborových zväzov SR.

 

 

Európska odborová konfederácia

European Trade Union Confederation

Európska odborová konfederácia (EOK) reprezentuje zamestnancov na európskej úrovni bola oficiálne založená 7. februára 1973. KOZ SR sa stala právoplatným riadnym členom tejto európskej odborovej centrály 1. januára 1996.

Cieľom EOK je presadzovať taký ekonomický model Európskej únie (EÚ), ktorý rešpektuje ľudí a životné prostredie. Iba silná ekonomika slúžiaca ľuďom a tvorba kvalitných pracovných miest prispejú k budovaniu lepšej spoločnej Európy.

Členom riadiaceho a výkonového výboru je prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Viac na: www.etuc.org

 

Medzinárodná odborová konfederácia

International Trade Union Confederation 

Medzinárodná odborová konfederácia (MOP) je globálny hlas pracujúcich ľudí na svete.

Hlavným poslaním je podpora a obrana práv a záujmov zamestnancov, a to prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi odbormi. MOP reprezentuje 176 miliónov zamestnancov prostredníctvom svojich 328 pridružených organizácií v 162 krajinách.

Členom výkonového výboru je prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Viac na: www.ituc-csi.org

 

Medzinárodná organizácia práce

International Labour Organization 

Medzinárodná organizácia práce je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov, ktorá sa usiluje o presadzovanie sociálnej spravodlivosti a medzinárodne uznávaných ľudských, pracovných a sociálnych práv. Bola založená v roku 1919 v rámci Versailleského mierového procesu a v roku 1946 bola ako prvá prijatá do systému Organizácie Spojených národov.

Viac na: www.ilo.org

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

European Economic and Social Committee

EHSV je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957 a poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu), a to prostredníctvom „stanovísk“ k navrhovanej legislatíve EÚ a „stanovísk z vlastnej iniciatívy“ k otázkam, ktoré treba podľa nášho názoru riešiť. Jednou z našich hlavných úloh je slúžiť ako „most“ medzi inštitúciami EÚ a „organizovanou občianskou spoločnosťou“

Viac na: www.eesc.europa.eu

 

Európsky odborový inštitút

 European Trade Union Institute

Európsky odborový inštitút je nezávislé výskumné a tréningové centrum Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), ktorá zastrešuje jednotlivé európske odborové zväzy do jednej európskej organizácie. ETUI umiestňuje svoje odborné kapacity- získané najmä v rámci jej väzieb s vysokými školami, akademickými a odbornými sieťami- v službe záujmov pracovníkov na európskej úrovni a posilnenie sociálneho rozmeru Európskej únie.

Inštitút sa skladá z dvoch oddelení:

  • výskumné centrum s troma jednotkami: Europeizácia priemyselných vzťahov; ekonomická, zamestnanecká a sociálna politika; pracovné podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia.
  • oddelenie vzdelávania

ETUI vypracováva štúdie o sociálno-ekonomických témach a pracovných vzťahoch a sleduje vývoj európskej politiky strategického významu pre svet práce. Vytvára mosty medzi akademickou sférou, svetom výskumu a odborových hnutí s cieľom podporiť nezávislý výskum na témy, ktoré majú rozhodujúci význam pre svet práce. ETUI podporuje školiace a vzdelávacie aktivity. Poskytuje EOK a jej pobočkám programy a výmeny, ktoré posilňujú Európsku odborovú identitu. ETUI poskytuje technickú pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia s ohľadom na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pre pracovníkov v celej Európe. V snahe o plnenie úloh, vedecká rada zložená z 25 členov, z ktorých je väčšina akademikov, bola zriadená s cieľom prispieť k strednodobej stratégii inštitútu.

Viac na: www.etui.org

Návrat hore