Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t.j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom.

 

 

 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárajú práve odborové zväzy so zväzmi zamestnávateľov, v ktorých rámcovo upravujú inštitúty týkajúce sa pracovného času, mzdového rastu, dovoleniek, tvorby sociálneho fondu, či iných pracovnoprávnych inštitútov, ako je odchodné, odstupné, väčší rozsah voľna s náhradou mzdy pri prekážkach na strane zamestnanca a pod. V praxi to znamená, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa stanovuje minimálny štandard, ktorý je vyšší ako ten upravený Zákonníkom práce. Každý zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje daná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, musí zaručiť svojim zamestnancom tento štandard dohodnutý v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. To nevylučuje, aby na podnikovej úrovni (t.j. prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy) boli dohodnuté plnenia a benefity nad rámec toho, čo upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

 

 

 KOZ SR koordinuje vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov.

Návrat hore