Link
Odbory sú tu pre vás!
VO VEREJNOM A SÚKROMNOM SEKTORE
ZÁUJMY 2 MILIÓNOV ZAMESTNANCOV
ZASTUPUJE
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Link
Odbory sú tu pre vás!
PRACOVNÉ PODMIENKY
a podporujeme všetky opatrenia na zlepšenie životnej úrovne občanov Slovenska.
LEPŠIE
VYJEDNÁVAME
Link
Odbory sú tu pre vás!
VO VEREJNOM A SÚKROMNOM SEKTORE
ZÁUJMY 2 MILIÓNOV ZAMESTNANCOV
ZASTUPUJE
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
...

  

Rozširujeme obsah a novú web stránku spúšťame septembri 2017.

 

ODBORY SÚ TU PRE VÁS!

koz

Základným cieľom KOZ SR je prispieť k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život za rozvíjania osobnosti a schopností každého muža alebo ženy so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového hospodárstva.

TRIPARTITA
(Hospodárska a sociálna rada SR)

Konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Sociálni partneri vzájomne vyjednávajú a prerokúvajú zásadné otázky hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti s cieľom dosiahnuť dohodu o týchto otázkach.

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
 

Najdôležitejší nástroj ochrany záujmov zamestnancov. Jeho výsledkom je kolektívna zmluva, ktorá upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

BOZP
(Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Pozitívne vplývame na vytváranie, zlepšovanie a udržiavanie bezpečnejších a zdravších pracovných podmienok.

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ
 

Sme aktívnou súčasťou svetových a európskych odborov. Zapájame sa do európskeho sociálneho dialógu.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Sociálni partneri:     

  • Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR)
  • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR)
  • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Alokácia:        14 450 363,36 EUR

Územná platnosť:      všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia:      6/2016 – 7/2021

Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:

  • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov

Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať  nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Cieľové skupiny:

  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia

Plánované aktivity projektu:

Hlavná aktivita:

Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podaktivity:

  • koordinácia a vecné riadenie projektu
  • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

Kde všade nás môžete stretnúť

 

NAŠE PROJEKTY

koz

Zapojenie odborov v projektoch

Národný projekt Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií prináša možnosť nechať si uznať kvalifikáciu získanú mimo formálneho vzdelávania. Projekt je zameraný na tvorbu a udržanie pracovných miest.

Národný projekt Národná sústava povolaní

NSP prináša možnosť získať prehľad a rýchlu orientáciu v možnostiach pracovného uplatnenia a ďalšieho vzdelávania. Projekt spája aktérov na trhu práce

NN
csob

Návrat hore